Reglement

Reglement for Alta Turnforening 

Reglementet ble godkjent på årsmøtet 5. mai 2009 og gjort gjeldende fra 1. september 2009. Senere revidert på styremøter. 

1. GENERELT

Alta Turnforening er en del av Norges gymnastikk-og turnforening (NGTF) som er leddet over Finnmark gymnastikk og turnkrets (FGTK). 

Styremedlemmene velges på årsmøtet. Alta turnforening består av leder, nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. 

Leder, nestleder, kasserer og styremedlemmene velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. 

Årsmøtet gjennomføres  i månedsskiftet februar/mars hvert år. 

2. FORMAL

Vi har som mål å legge et godt fysisk grunnlag for barn og unge gjennom gym-og turnaktivitet. 

Vi ekskluderer i utgangspunktet ingen fra treninger, men ved konkurranser vil kun de som oppfyller konkurransekrav kunne tas ut. 

3. TURNSESONGENS VARIGHET 

I mangel av egen turnhall er Alta Turnforening prisgitt å få leie gymsaler på skoler av kommunen. Vi følger skoleruta til Alta Kommunes grunnskole. 

4. INNSKRIVING AV GYMASTER

Innskriving til turnforening skjer på høsten ved oppstart av ny turnsesong. Det kan være begrens med antall ledige plasser på de enkelte troppene. Tidligere medlemmer av turnforening har fortrinn ved innskriving. Eventuelt bytte av tropp må skje innen de tre første treningene. Gymnasten har ingen krav til å få bytte tropp etter dette. 

Ved innskriving må en foresatt over 18 år signere på blant annet vedtekter og andre skriv. Ved innskriving skal det meldes fra om alternative kontaktpersoner for hver av gymnastene. Dette er for at treneren raskt skal kunne varsle dersom det skulle oppstå for eksempel en skade under trening. 

Turnforening har ingen ventelister. 

5. PÅ TRENING

I følge idrettens barnerettigheter skal barn under 6 år ha med seg en voksen under trening. 

Egna treningstøy kan være shorts eller tettsittende bukser og tettsittende t-skjorte med kort arm eller turndrakt. Joggeesko tillates ikke. Trampet parti må jenten bruke turndrakt. 

Gymnaster med langt/halvlangt hår SKAL hå håret satt opp i trikk. Vi tillater ikke smykker, klokker, øre-pynt, armbånd. 

Vi tillater kun vann i hallen. Der er ikke tillatt med mat eller tyggis i hallen. 

Turnforening er behjelpelig med å skaffe turnklær og overstrekksdresser. Ta kontakt med hovedtrener. 

Oversikt over hovedtrenere, treningstider og treningssted finner du bakerst i reglmentsheftet. Treningstid og sted vil kunne variere fra sesong til sesong. 

6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP

Ved innskriving i turnforeninga blir man automatisk medlem i Alta Turnforening. 

Alt fravær meldes på forhånd til hovedtrener Fravær som ikke meldes inn til trener anses som ugyldig fravær. Trenere er i sin fulle rett til å si opp medlemskapet til en gymnast dersom denne uteblir fra 3 sammenhengende treninger med ugyldig fravær. Plassen tildeles om mulig til andre. Dersom gymnasten ikke respekterer treneren eller sine med gymnaster kan dette føre til øyeblikkelig utestendng fra treningene. Ved gjentatte utestengingen vil gymnasten miste medlemskapet i turnforening. 

Aktiv medlemmer i turnforening får skadeforsikring gjennom NGTF så snart medlemkontingenten er betalt. 

Hva forsikringen dekker kan dere les mer om på www.gymogturn.no 

7.  MEDLEMKONTINGENT

Satsene for medlemskontingent og treningsavgifter fastsetter årlig på turnforening årsmøte og gjøres gjeldene for den påfølgende turnsesongen. 

Medlemskontingent for aktive medlemmer betales kontant ved innskriving. 

Kontingenten for treningsåret 2019/2020; kr 1500,- pr gymnast. Ingen søskenmoderasjon. Vil man turne på flere parti betaler man kr 300,- pr ekstra parti man er med på. Konkurranse turnere betaler kr. 2500,- i kontingent. Det inkludere KM påmelding.

Om man slutter etter innskriving får man ikke deler av kontingenten tilbake. 

Det er mulig for ikke-gymnaster å være støttemedlem i turnforeninga. For å bli støttemedlem betaler man en årlig medlemskontingent på 350,- til kontonummer 0539.30.72131. 

8. OPPVISNING, STEVNER OG KONKURRANSER 

Det er ingen betaling for deltakelse på jule-/vår oppvisning. 

Alle utgifter ved konkurranser dekkes i utgangspunktet i sin helhet av gymnasten selv. Det er full anledning for å ha inntektsbringende arrangementer for konkurransetroppene. Dette uavhengig av styret. 

Det vil være en egenandel ved påmelding til stevner. Størrelsen på egenandelen fastsettes av det arrangerende lag. Info om hva egenandelen blir ved slike arrangementer kommer i egne skriv. 

Kretsturnstevne arrangeres hvert år i mai/juni av en av turnklubbene i Finnmark. 

9. DUGNAD

Som aktivt medlem i turnforeninga eller som foresatt til et aktivt medlem under 18 år forplikter du deg til dugnadsarbeid ved arrangementer, tilstelninger, loddsalg, karamellsalg eller lignende uavhengig av personlige forhold. 

For å fa ned egenandelen ved påmelding til stevner er alle gymnaster oppfordre/pålagt å utfører inntektsgivende dugnad, det seg være kakesalg og/eller konvoluttlodd salg. 

Aktivitetsansvarlig i styret setter opp dugnadoversikt. Det er opp til gymnasten/forsatte selv å bytte tildelte oppgaver intemt dersom det er ønsker om annen oppgave. 

Dersom du av ulike årsaker ikke kan bidra med dugnadskaft er det rom for frikjøpe fra oppsatt dugnadsarbeid. Sats for frikjøpe fastsettes i forkant av hvert arrangement/aktivitet av styret. 

10. TAUSHETSPLIKT 

Alle som er aktiv i turnforening, i trener teamet og styret, er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 

11. OPPLYSNINGSPLIKT

Selv om idrettslag ikke kommer inn under benevnelsen “offentlige instanser” velger Alta Turnforening likevel å forplikte seg til å melde fra og gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller fet foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 

12. REGLEMENTSENDRINGER

Eventuelle endringer av reglementet vedtas av styret. 

 

2019 -2020 DATOER 

KM (Tropps, Turn Kvinner, & RG) i Alta-Finnmarkshallen-22-24 november

Juleoppvisning-Finnmarkshallen- Kommer Snart

Våroppvisning- Finnmarkshallen -Kommer Snart

Kretsturnstevne-Honningsvåg- Kommer Snart